FinZo

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Artikel 1: Definitie

In deze procedure wordt verstaan onder:

Het bedrijf:                     FinZo Voorne-Putten.

Klager:                            Een natuurlijk persoon die een klacht indient bij FinZo Voorne-Putten

Aangeklaagde:              de persoon of het bedrijf FinZo Voorne-Putten

Artikel 2: Bereik

Aangeklaagd kunnen worden:

 • Het bedrijf FinZo Voorne-Putten
 • In en voor het bedrijf werkzame personen kunnen zijn:
  Bewindvoerder werkzaam voor FinZo Voorne-Putten

Artikel 3: Klachtrecht

 • Over de wijze waarop FinZo Voorne-Putten of een van de medewerkers zich heeft gedragen tegenover betrokken perso(o)n(en) kan door betrokken perso(o)n(en) een klacht bij FinZo Voorne-Putten worden ingediend. Dit laat onverlet het wettelijk recht van betrokkene om zich , tot een bindende uitspraak bevoegde instantie, Rechtbank of Kantonrechter, te wenden.
 • Het doen of nalaten van een medewerker van FinZo Voorne-Putten waarvan de betrokkene wist of had kunnen weten dat dit doen of nalaten klager zou benadelen. Dit, voor zover het werkzaamheden betreft, die onder de contractuele verplichtingen van FinZo Voorne-Putten richting klager vallen, dan wel onder de normale uitoefening van de taak als beschermingsbewindvoerder BW1 vallen, voor zover dit handelen niet voortvloeit uit de taakvervulling die de wet ter zake stelt.

Artikel 4: Indiening klacht

 • Klachten kunnen uitsluitend schriftelijke en gemotiveerd worden ingediend door personen of partijen als bedoeld in artikel 432 met dien verstande dat in het tweede lid, onderdeel a wordt gedoeld op artikel 432, eerste en tweede lid van Boek 1 van Burgerlijk Wetboek
 • Een klacht moet ten minste bevatten:
 • De naam en adres van de indiener
 • De dagtekening
 • De naam van de persoon waartegen de klacht gericht is
 • Met omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het tijdstip van het gedrag
 • Mogelijke bewijsstukken
 • Indien aan bovenstaande vormeisen niet wordt voldaan kan de klacht niet worden behandeld. Klager krijgt daarvan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na vijf werkdagen, bericht.

Artikel 5: Afdoening in der minne

 • FinZo Voorne-Putten zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden.
 • Zodra FinZo Voorne-Putten en klager tot informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenregeling

Artikel 6: Bijstand door gemachtigde

 • Een klager of degene op wiens gedragingen de klacht betrekking heeft, kan zich door een gemachtigde of advoca(a)t(en) laten bijstaan of vertegenwoordigen.

Artikel 7: Ontvangstbevestiging

 • De ontvangst van de klacht wordt binnen 5 dagen schriftelijk bevestigd aan de klager.
 • Indien de klacht wordt ingediend waar een andere instantie tot behandeling is bevoegd, zal de klacht naar de betreffende instantie worden doorgezonde, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de indiener.
 • Een klacht die niet voor FinZo Voorne-Putten bestemd is en welke ook niet kan worden doorgezonden, wordt zo spoedig mogelijk retour naar de indiener gestuurd.
 • FinZo Voorne-Putten administreert registreert binnengekomen klachten en zorgt voor een goede voortgangscontrole.

Artikel 8: Geen verplichtingen tot klachtafhandeling

 • FinZo Voorne-Putten is niet verplicht een klacht te behandelen, dan wel staakt de klachtbehandeling indien deze betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze regeling is afgedaan.
 • FinZo Voorne-Putten staakt de klachtafhandeling indien tijdens de behandeling de klacht wordt voorgelegd aan de branchevereniging Horus, of voor de indiening van de klacht deze reeds is voorgelegd bij de branchevereniging Horus.
 • FinZo Voorne-Putten staakt de klachtafhandeling indien tijdens de behandeling de klacht wordt voorgelegd aan de kantonrechter, of voor het indienen van de klacht deze reeds is voorgelegd aan de kantonrechter of rechtbank.
 • FinZo Voorne-Putten neemt de klacht niet in behandeling indien er langer dan drie maanden tussen bestreden handeling en indiening van de klacht is verstreken.
 • FinZo Voorne-Putten is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager, dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt FinZo Voorne-Putten de klager zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk na twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk kennis.

Artikel  9: Hoor en wederhoor

 • FinZo Voorne-Putten stelt vast of een klacht schriftelijk kan worden afgedaan  of er inhoudelijke behandeling noodzakelijk is.
 • De klager en diegene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft, indien noodzakelijk , in de gelegenheid te worden gehoord.
 • Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht betrekking heeft op geschillen omtrent gedragingen, uitingen of beslissingen die voortvloeien uit de taakvervulling die de wet aan de beschermingsbewindvoerder (BW1) stelt.
 • Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 10: Behandelingstermijn

 • FinZo Voorne-Putten handelt de klacht binnen 6 weken af.
 • Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager.

Artikel 11: Afdoening

 • FinZo Voorne-Putten stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
 • Indien binnen zes weken na voorlegging van de klacht geen oplossing wordt bereikt zal door FinZo Voorne-Putten de klacht worden voorgelegd aan de brancheorganisatie Horus.
 • Wanneer een klacht wordt ingediend door een klager op wie bewind, als bedoeld in Boek 1 BW van toepassing is, en een minnelijke oplossing als bedoeld in artikel 5 niet mogelijk is gebleken, of wanneer de klager de bevindingen en conclusies uit het onderzoek verwerpt, zal de klacht altijd gemeld worden bij de betreffende Rechtbank, sector Kanton, afdeling bewind.
 • FinZo Voorne-Putten zal de kantonrechter om advies of een verhoor verzoeken teneinde het geschil op te lossen. FinZo Voorne-Putten zal het advies, of de conclusie van de kantonrechter aanvaarden en opvolgen

Artikel 12: Citeerregel, bekendmaking en werking

 • Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van FinZo Voorne-Putten
 • De klachtenregeling wordt uitgereikt bij intake en/of benoeming en bij substantiële wijzigingen in deze regeling.
 • FinZo Voorne-Putten maakt van het bestaan van deze regeling middels publicatie op haar website www.finzo-vp.nl bekend.
 • Deze klachtenregeling vervangt alle voorgaande klachtenregelingen van FinZo Voorne-Putten per 7 juni 2021.
 • Deze wijziging van de klachtenregeling is als gevolg van het handhavingsverzoek 2020
 • Tekst en publicatiefouten voorbehouden

Opgesteld 7 juni 2021