Klachtenregeling

Artikel 1:

In deze procedure wordt verstaan onder:

Client: een natuurlijk persoon die een overeenkomst heeft gesloten met FinZo Voorne-Putten.

Bezwaar: een bezwaar is een schriftelijke gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van FinZo Voorne-Putten.

Klacht: een klacht is een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht gemelde uiting over de dienstverlening van FinZo Voorne-Putten.

Artikel 2

Deze procedure geldt alleen voor cliënten van FinZo Voorne-Putten. Cliënten kunnen zich bij de indiening  van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bestaan. Een bezwaar of klacht dient schriftelijk te worden ingediend en voorzien van minimaal de volgende gegevens:

  • Naam en adres van cliënt
  • De datum van vermelding van het bezwaar of de klacht
  • Een duidelijke omschrijving van het bezwaar of de klacht.

Artikel 3 Bezwaar

Artikel 3.1

Een bezwaar wordt binnen 2 weken na ontvangst in behandeling genomen door FinZo Voorne-Putten. FinZo Voorne-Putten tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk, maar het liefst door middel van een gesprek met de cliënt  op de locatie van FinZo Voorne-Putten op te lossen. De cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging van de wijze waarop het bezwaar door FinZo Voorne-Putten is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden, dan kan de cliënt een klacht indienen.

Artikel 3.2

Alle afgehandelde bezwaren worden gearchiveerd in het dossier van de cliënt.

Artikel 4 Klachten

Artikel 4.1

Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden bij FinZo Voorne-Putten. De klacht wordt door FinZo Voorne-Putten onderzocht en door middel van een gesprek met cliënt zal geprobeerd worden om deze op te lossen. Lukt dit, dan ontvangt de cliënt binnen 2 weken, nadat het bemiddelingsgesprek heeft plaatsgevonden, hiervan een schriftelijke bevestiging.

FinZo Voorne-Putten is lid van Horus Nederlandse Branche Vereniging Wettelijke Vertegenwoordigers. Indien geen oplossing is bereikt of de cliënt is ontevreden over de afhandeling van de klacht, kan de cliënt een klacht indienen bij Horus. De klachtregeling van Horus kan worden gedownload op: https://www.horus.nl/media/1257/klachtenreglement.pdf

Ook kan een klacht worden ingediend bij de Kantonrechter.

Artikel 4.2

Binnen 4 weken na ontvangst van de klacht zal duidelijk zijn of datgenen waarover geklaagd is:

  • In strijd is met een wettelijke voorschrift of een voor  FinZo Voorne-Putten geldende regeling
  • In overeenstemming is met de dienstverlening waartoe FinZo Voorne-Putten zich heeft verbonden
  • Na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.

FinZo Voorne-Putten kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Van de beslissing wordt een afschrift gezonden aan de cliënt.

Artikel 4.3

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt daarvan gestaakt als:

  • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend;
  • Het feit waartegen geklaagd wordt langer dan 3 maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
  • De klacht anoniem is ingediend.

Artikel 4.4

Alle klachten worden gearchiveerd in het dossier van de cliënt.

Artikel 5 slotbepaling

Een ieder die bij de behandeling van een bezwaar of klacht is betrokken is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle de partij betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het verschil ter kennis zijn genomen.

Opgesteld februari 2019