Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarige die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie (tijdelijk) niet meer in staat zijn om zelf de financiën te beheren. Er kan bijv. sprake zijn van een verstandelijke beperking, van een psychische stoornis of dementie. Ook als er sprake is van een problematische schuldsituatie kan beschermingsbewind, in combinatie met een schuldbemiddelingstraject een mogelijkheid zijn.

Via de Kantonrechter kan beschermingsbewind aangevraagd worden. Dit kan aangevraagd worden door:

 • Betrokkene zelf
 • Partner en familie tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kleinkinderen, kinderen, broers en zussen)
 • Rechtbank, Officier van Justitie
 • Instantie, zoals bijv. maatschappelijk werk of een zorginstelling waar iemand verblijft.

Zodra FinZo Voorne-Putten benoemd is als bewindvoerder draagt de onder bewind gestelde  niet meer de zorg en verantwoordelijkheid van zijn financiën. Dit is dan overgedragen aan FinZo Voorne-Putten.

Wel blijft de onder bewind gestelde handelingsbekwaam. Dit houdt in dat de onder bewind gestelde zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Uiteraard in overleg met de bewindvoerder.

De Kantonrechter zal erop toezien dat FinZo Voorne-Putten de financiën op een juiste wijze beheert. Ieder jaar zal er door FinZo Voorne-Putten een verantwoording afleggen bij de Kantonrechter. Natuurlijk kunt u ieder moment uw financiën inzien via Onview.

Werkzaamheden bewindvoerder

Na benoeming door de rechtbank zal uw financiële administratie worden overgedragen aan FinZo Voorne-Putten. Samen met u gaan we de inkomsten en uitgaven in kaart brengen en kijken we ook of er gebruikt gemaakt wordt van inkomensverruimende middelen zoals bijv. toeslagen, Individuele Minimatoeslag en kwijtschelding voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting.

FinZo Voorne-Putten voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Houden van een intakegesprek
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen
 • Opstellen Plan van Aanpak en Budgetplan
 • Openen van een beheer- en leefgeld bankrekening
 • Overmaken van het wekelijkse leefgeld
 • Betalen van de financiële verplichtingen, vaste lasten
 • Maandelijks overzicht van uw inkomsten en uitgaven
 • Uitleg geven over Onview
 • declareren van ziektekosten
 • verzorgen van de belastingaangifte (box 1)
 • aanvragen heffingskorting
 • aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst
 • aanvragen van uitkeringen, bijzondere bijstand en andere voorzieningen
 • aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke heffingen en/of waterschapsbelasting
 • afsluiten van benodigde verzekeringen, zoals inboedel-, aansprakelijkheid-, en uitvaartverzekering.
 • Behandeling en doorzending van post
 • Contact onderhouden met diverse instellingen inzake het financieel beheer
 • Contact onderhouden met schuldeisers om tot een draagbare betalingsregeling te komen en indien noodzakelijk begeleiden naar schuldbemiddeling.

FinZo Voorne-Putten denkt mee in het oplossen van eventueel aanwezige financiële problemen, maar is niet verantwoordelijk voor het oplossen van schulden. Wel kunnen wij u begeleiden naar schuldbemiddeling.